مطالب و نوشته ها

چگونه متون فلسفی را فیلسوفانه بخوانیم

فرآیند فیلسوفانه خواندن، متشکل از سه فعالیّت اصلی است:

  • بدست آوردن نمای کلی متن، ساختار آن و مسائل فلسفی مورد بحث در آن.
  • فهمیدن استدلال های بکار رفته و نتایج حاصل شده- یعنی تحلیل جزئیات ساختار متن.
  • تفسیر معنای سرتاسر متن- فهم مفاهیم و آموزه های آن و چگونگی تأثیر آنها بر آموزه هایی که فیلسوفان دیگر در متون دیگر در باره آنها بحث کرده اند.