اولین سمینار مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه سن پترزبورگ: فرهنگ، فلسفه و تاریخ علم ایرانی