دومین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه فیزیک

تاریخ: 

دوشنبه, آبان 17, 1395, 10:30ق.ظ17

مکان: 

سالن اجتماعات گروه فلسفه علم

موضوع جلسه: برنامه ریزی برای سمینارهای آینده حول ابعاد فلسفی نظریه های فیزیکی