سخنرانی روز فلسفه-فلسفه تحلیلی، ماهیت، روش، تاریخ-دکتر حمید وحید

تاریخ: 

چهارشنبه, آبان 23, 1397, 12:00ق.ظ23

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

سخنرانی روز فلسفه