سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم: آیا دانشگاه صنعتی شریف در جهت ارتقاء علمی – فرهنگی حرکت می کند؟