سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم: آیا پنسایکیزم راه حل بدیعی برای مساله ذهن-بدن ارائه کرده است؟