سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم: تقارن در فیزیک و نقش آن در فیزیک ذرات بنیادی