مدرسه پژوهشی فلسفه

تاریخ: 

شنبه, دى 22, 1397, 12:00ق.ظ22 تا سه شنبه, دى 25, 1397, 12:00ق.ظ25

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف