سخنرانی های عمومی گروه فلسفه علم

1398 بهمن 10

برنامه سخنرانی نیمسال دوم 99-98

4:10ب.ظ10

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

با توجه به شرایط قرنطینه و تعطیلی دانشگاه، برنامۀ سخنرانی‌های گروه به صورت مجازی و به این شرح برگزار می‌شود:

Pages