اعلام برنامه سخنرانی های عمومی گروه در ترم اول 97-98