توصیه‌های انجمن فلسفی آمریکا برای اساتید و دانشجویان فلسفه

شهريور 30, 1398

انجمن فلسفی آمریکا (APA) به‌تازگی (سپتامبر 2019) مجموعه‌ای از تجربه‌های مفید و پیشنهادهای سازنده را تحت عنوان «Good Practices Guide» منتشر کرده است با این امید که برای ساختن یک جامعه علمی همراه با احترام متقابل، عدالت، عدم تبعیض، و تعهد به پژوهش و یادگیری به اساتید و دانشجوهای فلسفه کمک کند.

منبع

good_practices_guide_2019.pdf932 KB