جلسۀ دفاع دکتر علیرضا کاظمی

خرداد 20, 1399

جناب آقای علیرضا کاظمی با موفقیت از پایان‌نامۀ خود دفاع کرد و رسماً دکتر شد. موضوع پایان‌نامۀ ایشان هنجارمندی ذهن است که پیش از این نیز خبر چاپ مقالۀ مرتبط با همین موضوع در همین سایت اعلام شد.

به ایشان و به همۀ دانشجوها و اساتید گروه تبریک می‌گوییم. امیدواریم این کرونا زودتر دست از سر دانشگاه بردارد تا کلاس‌ها و فعالیت‌ها دوباره عادی شود.