چاپ مقالۀ آقای برزگر

خرداد 1, 1399

مقالۀ آقای علی برزگر، دانشجوی دکتری گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، در مجلۀ معتبر بنیادهای علم فیزیک منتشر شد (لینک). مشارکت در بحث‌های مطرح در مجله‌های معتبر بین‌المللی نشان از تسلط نویسنده به موضوع مورد بحث دارد. این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوییم.