چاپ مقالۀ آقای کاظمی در مجلۀ معتبر دیالوگ

اسفند 8, 1398

مقالۀ مستخرج از پایان‌نامۀ دکتری جناب آقای علیرضا کاظمی، دانشجوی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، در مجلۀ معتبر دیالوگ منتشر شد. انتشار مقاله در مجله‌های معتبر نشان از این دارد که نویسندۀ مقاله با بحث‌های روز دنیا کاملاً آشناست و می‌تواند به نحو موثری در مباحثه‌های فلسفی مشارکت کند. کسب این موفقیت را به ایشان و به اساتید و دانشجویان گروه تبریک عرض می‌کنیم.

لینک مقاله