امین بهاری

امین بهاری

ارشد ۹۴
عضو شورای انجمن علمی
امین بهاری

کارشناسی: مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه صنعتی شریف، 1390-1394

کارشناسی ارشد:فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی شریف، 1394- تاکنون

اطلاعات تماس