جعفر آقایانی چاوشی

دکتر جعفر آقایانی چاوشی

استادیار
جعفر آقایانی چاوشی

شرح حال علمی دکتر چاوشی

نظر پروفسور توت درباره دکتر چاوشی

*مقاله

Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm »

قسمت دوم:

Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm » (2ème partie)

قسمت سوم:

Khayyâm et Abul-’Alâ al-Ma’ari étaient-ils hérétiques ? Critique de l’article intitulé : « Un regard sur les deux hérétiques Abul’Alâ al-Ma’âri et Khayyâm » (3ème et dernière partie)

----------

*مقاله

"Un théorème de Sturm sur les polygones réguliers"

این مقاله اثبات قضیه ای از استورم ریاضیدان فرانسوی در حالت کلی است که اخیرا در یک مجله ریاضی فرانسه چاپ شده است. یک استاد سوئیسی که این مقاله را مطالعه کرده متن زیر را به سردبیر مجله فرستاده است که ترجمه فارسی آن چنین است:

سلام ژان پل
من مقاله زیبای آقای آقایانی را درباره اثبات قضیه استورم با لذت خواندم.
در اینجا متذکر می شوم که من به کمک همکارم خانم فلاویا بّادووانی مجموعه آثار استورم را در سال 2009 چاپ کرده ام. صورت قضییه استورم در صفحات 213 تا 218 است.
بااحترام ژان کلود پون

De : Jean-Claude Pont <Jean-Claude.Pont@unige.ch>

Envoyé : samedi 8 avril 2017 03:56
À : truc jean-paul; jchavoshi@hotmail.com
Objet : Sturm

Bonjour Jean-Paul,
J’ai lu avec plaisir le bel article d’Aghayani sur les polygones de Sturm. Je signale au passage que j’ai édité (avec mon assistante Flavia Padovani) (Birkhäuser 2009) les « Collected works of Charles François Sturm ». Le théorème se trouve aux pages 213-218
Cordialement.
jc pont

دانلود متن مقاله

اطلاعات تماس

تلفن: 021-66164176

حوزه های پژوهشی