محمدحسین اسلامی مهر

محمدحسین اسلامی مهر

محمدحسین اسلامی مهر

کارشناسی ارشد: فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی شریف، موضوع پایان نامه: بررسی اعتبار براهین پراگماتیک در اثبات وجود خدا (استاد راهنما: دکتر آزادگان) 1392-1394

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، دانشگاه صنعتی شریف: 1386-1391

حوزه های علاقه: فلسفۀ دین

اطلاعات تماس