مهدی خلیلی

مهدی خلیلی

دکتری ۹۴
مهدی خلیلی

دکتری: فلسفۀ علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف، 1394- تاکنون

کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387-1391

کارشناسی ارشد: فلسفۀ علم، دانشگاه صنعتی شریف، موضوع پایان نامه: علم و ابزار در هایدگر با تاکید بر هستی و زمان (استاد راهنما: دکتر سفیدخوش)، 1391-1393

اطلاعات تماس

حلقه های مطالعاتی