فلسفه تحلیلی

1395 مهر 28

جلسۀ دوم حلقۀ مطالعاتی فلسفۀ تحلیلی در ترم جاری

10:00ق.ظ28

مکان: 

دفتر انجمن علمی

بنا بر رای شرکت کنندگان در این ترم کتاب مجموعه مقالات دیویدسن، فیلسوف مطرح تحلیلی، چاپ شده در 2004 توسط انتشارات آکسفورد را می خوانیم. جلسۀ چهارشنبه، 28 مهر ماه ،مقالۀ اول این کتاب را خواهیم خواند.