فیزیک بنیادی

تاریخ فیزیک

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

دروس اختیاری

درس تعداد واحد نوع
(42119) فلسفه اسلامی 2 ۳ نظری
در این درس، برخی مباحث مهم فلسفه اسلامی مطرح می شوند. امور عامه (وجود شناسی) در فلسفه اسلامی، 
مباحث مربوط به نفس و ادراک و نیز مسائل مربوط به واجب الوجود از جمله مباحث این درس اند. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42221) مفاهیم بنیادی نظریه های فیزیکی ۳ نظری