اخبار آموزش

مهلت تحویل پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

دانشجویانی که می خواهند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع کنند می بایست تا 97/10/16 پایان نامه چاپ شده (بدون جلد گالینگوری) را با تأییدیه استاد راهنما به آموزش گروه تحویل دهند. در غیر این صورت دفاع از پایان نامه به نیمسال آتی موکول خواهد شد.

آخرین مهلت تعیین استاد راهنما برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96

آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد 96 که استاد راهنمای پایان نامه خود را تعیین نکرده اند، تا ساعت 12 سه شنبه 27//9/97 برای تحویل برگه تعیین استاد راهنما فرصت دارند. در غیر این صورت، بنا به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی وضعیتشان به کارشناسی ارشد آموزشی تبدیل خواهد شد.

Pages